font:  Вернуться

זמר שלוש התשובות

зэмэр шлош hа-тшувот

Песня трёх ответов

רבקה זהר

ривка зоhар

Ривка Зоар

מילים: נתן אלתרמן
לחן: אריה לבנון
милим: натан альтэрман
лахан: арйэ лэванон
Слова: Натан Альтерман
Музыка: Арье Леванонהוא אמר: "אם תלכי אחרי
לא קטיפה תלבשי ולא משי,
יהיה מר עד בלי כח אולי",
אז אמרה היא: "לאט, כח יש לי.
אם צריך אתהלך בסחבות
כלובשת קטיפה מבריקה.
אם צריך אקרצף רצפות
ואהיה בעיני כמלכה.

hу амар: "им тэльхи ахарай
ло ктифа тильбэши вэ-ло мэши,
йиhйэ мар ад бли коах улай",
аз амра hи: "лэат, коах йэш ли.
им царих этhалэх бисхавот
кэ-ловэшэт ктифа маврика.
им царих акарцэф рэцафот
вэ-эhйэ бэ-эйнай кэ-малька.

Он сказал: "Если пойдёшь за мной
Ни бархата не наденешь ни шёлка,
Будет горько, возможно до бессилия",
И сказала она: "Не спеши, сила есть у меня.
Если нужно, буду ходить в лохмотьях,
Как будто в блестящем бархате,
Если нужно, буду драить полы,
И буду в своих глазах королевой.

כל אשר תבקש ותשאל
אעשה ואוסיף לשמוח,
יהיהי טוב, אהובי, יהיה קל,
לעולם לא יחסר לי כח."

коль ашэр тэвакэш вэ-тиш'аль
ээсэ вэ-осиф лисмоах,
йиhйэ тов, аhуви, йиhйэ каль,
лэ-олам ло йахсар ли коах."

Всё, что попросишь и спросишь,
Сделаю и продолжу радоваться,
Будет хорошо, любимый, будет легко,
Никогда не оставит меня сила.

אז אמר: "מה יהיה אם אבגוד
ואותך אעזוב מיותרת,
בלילות ארוכים מחכות
עד שובי מזרועות האחרת?"
"אם צריך לחכות אחכה", -
כך אמרה ופניה באור.
"אם צריך לא לבכות לא אבכה,
העיקר שאדע כי תחזור.

аз амар: "ма йиhйэ им эвгод
вэ-отах ээзов мэйутэрэт,
бэ-лэйлот аруким мэхакот
ад шуви ми-зруот hа-ахэрэт?"
"им царих лэхакот ахакэ", -
ках амра у-фанейha баор.
"им царих ло ливкот ло эвкэ,
hа-икар шэ-эда ки тахзор.

Тогда сказал: "Что будет, если изменю
И тебя оставлю лишней,
Длинными ночами будешь ли ждать
Моего возращения из объятий другой?"
"Если нужно ждать, буду ждать", -
Так сказала и лицо её осветилось,
"Если нужно не плакать, не заплачу,
Главное, буду знать, что вернёшься.

כל אשר תבקש ותשאל
אעשה ואוסיף לשמוח,
יהיהי טוב, אהובי, יהיה קל,
לעולם לא יחסר לי כח."

коль ашэр тэвакэш вэ-тиш'аль
ээсэ вэ-осиф лисмоах,
йиhйэ тов, аhуви, йиhйэ каль,
лэ-олам ло йахсар ли коах."

Всё, что попросишь и спросишь,
Сделаю и продолжу радоваться,
Будет хорошо, любимый, будет легко,
Никогда не оставит меня сила.

אז אמר: "מה יהיה אם אגיד,
שעליך לקום וללכת
ולשכוח אותי ושנית
לא לשוב, כי לרחוב את מושלכת?"
היא רק רגע שתקה ותחייך,
אז דברה ופניה ככפור:
"אם תאמר לי ללכת, אלך,
אם תאמר לא לחזור, לא אחזור.

аз амар: "ма йиhйэ им агид,
шэ-алайих лакум вэ-лалэхэт
вэ-лишкоах оти вэ-шэнит
ло лашув, ки лархов ат мушлэхэт?"
hи рак рэга шатка ва-тхайэх,
аз дибра у-фанейha ки-хпор:
"им томар ли лалэхэт, элэх,
им томар ло лахзор, ло эхзор.

Тогда сказал: "Что будет, если скажу,
Что ты должна встать и уйти
И забыть меня и повторно
Не возвращаться, так как выброшена на улицу?"
Она лишь момент молчала улыбаясь,
И сказала с лицом как мороз:
"Если скажешь мне уйти, уйду,
Если скажешь не возвращаться, не вернусь.

אך דבר רק אחד אל תשאל,
אל תאמר לי אותך לשכוח,
כי את זאת, אהובי, לא אוכל,
בשביל זה לא יהיה לי כח."

ах давар рак эхад аль тиш'аль,
аль томар ли отах лишкоах,
ки эт зот, аhуви, ло ухаль,
бишвиль зэ ло йиhйэ ли коах."

Лишь одну вещь не проси,
Не проси мне тебя забыть,
Потому как это, любимый, не смогу,
Для этого не хватит мне силы."